Everything Sucks! | Aozora No Tamago | Romany Malco